სასამართლოს თავმჯდომარე

სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია

ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეთა კოლეგია