სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი

220101222

ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში

200122900

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

302003173
>